Khu tái định cư Tam An, huyện Long Thành

​Ngày 18/9/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3379/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được phê duyệt tại Quyết định số 4780/QĐ.CT.UBT ngày 11/10/2004, Quyết định số 5088/QĐ.CT.UBND ngày 24/5/2006, Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. (Đính kèm: Quyết định số 3379/QĐ-UBND )

Bản đồ trích vẽ quy hoạch sử dụng đất phạm vi điều chỉnh do Công ty cổ phần Sonsdezi Long Thành lập kèm theo tờ trình số 100A/TTr-SZL-DA ngày 19/02/2020, được Sở Xây dựng thẩm định tài Tờ trình số 2083/TTR-SXD ngày 29/4/2020 đính kèm.

Đánh giá: Khu tái định cư Tam An, huyện Long Thành

ZALOFacebook0983766502