Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cầu Cát Lái

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 3900TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cầu thay phà Cát Lái. (Đính kèm: Thông báo 3900/TB-UBND)

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo, ý kiến của Liên danh Tổng công ty IDICO và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 cùng các thành viên tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh kết luận như sau:

1. Ghi nhận ý kiến của Liên danh Tổng công ty IDICO và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 nghiên cứu triển khai thực hiện dự án cầu thay phà Cát Lái theo hình thức đối tác công tư.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải cùng các đơn vị liên quan căn cứ Văn bản số 9343/UBND-CNN ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai nhiệm vụ của các sở ngành trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các dự án đầu tư theo hình thực đối tác công tư để xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận làm cơ sở đăng tải thông tin sơ bộ dự án lên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư lập đề xuất dự án theo đúng quy định. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2020.

Thông báo này thay cho văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đề nghị các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

Nghiên cứu dự án cầu Cát Lái theo hình thức đối tác công – tư

Sau khi làm việc với Sở Giao thông – vận tải Liên danh Tổng công ty IDICO và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 cùng các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chỉ đạo:

Ghi nhận ý kiến của Liên danh Tổng công ty IDICO và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 nghiên cứu triển khai thực hiện dự án cầu thay phà Cát Lái theo hình thức đối tác công tư.

Giao Sở Kế hoạch – đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giao thông – vận tải cùng các đơn vị liên quan căn cứ Văn bản số 9343/UBND-CNN ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ của các sở ngành trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trình UBND tỉnh xem xét.

Quốc Khánh

Đánh giá: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cầu Cát Lái

ZALOFacebook0983766502