Chú ý: Vui lòng ghi rõ thông tin nhà đất. Ưu tiên nhà đất có số tờ + thửa. Nếu không bài viết sẽ không được chấp nhận. Xin cảm ơn !!